• Удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не повече от 30дни към датата на подаване на заявлението.
  • Удостоверение,че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност с дата на издаване не повече от 30 дни.
  • Справка за професионална и езикова квалификация на персонала ,прил. 7 и 8
  • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект.
  • Формуляр за определяне на категорията
  • Копия от документите за собственост на обекта
  • Документ ,удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
  • Копие от договора за наем
  • Нотариално заверено пълномощно ,при подаване на заявлението от пълномощник
  • Документ за платена такса
 

 

.