УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛ

Управление на търговската дейност на хотелски комплекси:
При тази опция, компанията оператор се ангажира с цялостния мениджмънт на търговската дейност на хотелски комплекс, включваща следното:

разработване, внедряване и провеждане на цялостната ценова политика.
договаряне с туроператори, тур агенти корпоративни клиенти.
провеждане на маркетинговата и рекламна политика и извършване на необходимите дейности за популяризиране на обекта.
извършване на централизирана резервационна дейност чрез търговска структура на оператора.
разработване и внедряване на процедури и стандарти при резервации и продажби на място в обекта.
други съпътстващи дейности, необходими за постигане на оптимална запълня мост и таргетни приходни нива.

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

При управление на хотела с договор за управление , собственикът предоставя на компанията оператор цялостното управление и стопанисване на хотелския комплекс, като всички решения относно текущото ръководство на дейността се взимат от Оператора, доколкото не е уговорено друго. Операторът осъществява управлението и стопанисването на обекта срещу договорено възнаграждение, базирано на постигнатите финансови резултати. Тази формула, доказала ефективността си в световен мащаб, обвързва Оператора с максимална заинтересованост към постигане на оптимални икономически резултати.