НАБИРАНЕ, ПОДБОР И ОРИЕНТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Набирането на персонал е важен и отговорен процес, от който зависи по нататъшната дейност на организацията, ефективното и функциониране като система. Неговото успешно или неуспешно осъществяване е от голяма значение за вътрешният климат на бизнесорганизацията, за процесите на интеграция между отделните хора, отдели и структури, за индентифицирането на индивидуалните с колективните и  фирмените интереси.

В процеса на подбор ние се стремим към:

Прозрачност за клиента на процеса на търсене и подбор на кадри и постоянно взаимодействие с него;

Въвличане в процеса на подбор на всички ресурси на нашата компания;

Пълен цикъл на подбор;

Редовна отчетност на всеки етап от подбора;

Обезпечаване на обратна връзка от приетия на работа кандидат (follow – up).

І. Описание на процеса на подбор

Подготвителен етап:

Дефиниране на позициите;

Консултация с прекия ръководител – описание на организацията, екип, стил на ръководство, очаквания;

Изработване на Профил на компетенциите за отделните позиции;

Съставяне на въпросник, изследващ съответния профил;

Търсене на кандидати от съществуващата база данни;

Търсене на допълнителни канали за контакт с потенциални кандидати;

Формулиране и съгласуване на анонс за медиите;

Публикуване на обявите в подходящи за аудиторията медии, според съгласуван медия план;

Първоначален подбор по документи;

Изготвяне „кратък списък” от кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.

Същински етап на подбор:

Телефонен скрининг;

Първо интервю;

Изготвяне на профил на кандидатите, одобрени за второ интервю;

Второ интервю с представител на работодателя;

Окончателен избор – писмено предложение за работа;

Уведомяване на останалите участници;

Сключване на трудов договор;

След края на първия месец – оценка на адаптационния период.

Добра практика на нашата агенция е провеждане на т.нар. двустранна оценка – с участието на новия служител и прекия ръководител. Срещата завършва с препоръки за индивидуалното развитие на служителя в компанията.

ІI. Анонсиране на позициите

  1. Предимство на медия плана

Достигане до целевата аудитория с добре премерено послание;

Предварително селектирани медии, за ефективно информиране по време на цялата кампания;

Предварителна преценка на честотата на рекламните послания и вида на използваните медии;

Привличане вниманието на активно търсещите работа;

Привличане вниманието на търсещите единствено атрактивна възможност за кариера, а не работа;

Изграждане имидж на добър работодател на компанията и използване на подбора като имиджова реклама, част от интегрираните маркетингови комуникации на компанията.

20141030-Group-Training-1

СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Добре обученият персонал, който ясно знае своите цели и начини за постигането им е мечтата на всеки мениджър. Без значение каква е фирмата, обучението на персонала винаги е важен аспект от управлението на персонала. Младите служители, преквалифициращите се служители, специалисти планирани за ръководни позиции (управленския резерв на компанията), всички те се нуждаят от обучение. Освен това, във връзка с появата на нови направления в компанията, нови продукти и услуги на цели групи и отдели на компанията, се нуждаят от допълнителна подготовка.

Но какво се получава ако системата за обучение на персонала в организацията не е построена: обученията се провеждат спонтанно от различни специалисти, които не винаги вникват в спецификата на работа на компанията, а знанията, получени на семинари и курсове, където се изпращат служителите, не „пускат“ корени в компанията? В този случай при високи финансови разходи ефектът може да бъде дори отрицателен.

Ефективното решение е построяване на вътрешна система за обучение и развитие на персонала, която ще взема предвид нуждите именно на вашата компания.

ДОВЕРЕТЕ  СЕ   НА НАШИЯТ  ДЪЛГОГОДИШЕН  ОПИТ 

Ние подпомагаме много  собственици на ресторанти и предприемачи в ресторантьорството по пътя към успешното отваряне на ресторант.